About umurkuyumcuoglu2

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far umurkuyumcuoglu2 has created 8 blog entries.

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması)

2020-01-10T18:31:41+03:00

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması), jinekoloji polikliniklerine müracaat eden hastalarda  %5-15 oranında görülür. Yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde :  Adolesan dönemde %20, doğurganlık çağında %30 ve perimenopozal (40-50 yaş) dönemde ise %50 oranında görülür.  Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Birliği (FIGO) sınıflandırmasına göre anormal uterus kanaması (AUB) : Menstruel kanamanın fazlalığı (AUB/HMB) = menoraji  ve  intermenstruel kanama (AUB/IMB) = metroraji  olarak adlandırılır. Perimenopozal 400 kadında yapılan bir çalışmada en sık görülen kanama paterni menoraji (% 67.5) ve en sık görülen patoloji ise atipisiz basit endometrial hiperplazi (% 31) olarak bildirilmiştir. Normal menstruel siklus, her 28 günde (21-35 gün) bir, 2-8 gün süren vaginal kanama ve ortalama 20-80 ml kan kaybı şeklinde gerçekleşir. Menstruel siklusun ilk yarısı overdeki değişikliklere göre  folliküler faz olarak isimlendirilir. Süresi değişebilen bu faz, 7-21 gün devam eder. Siklusun ikinci yarısı, ovulasyon sonrası başlar ve  luteal faz olarak isimlendirilir, süresi değişmez, 12-14 gündür. Bu fazlar,  endometriumdaki histolojik değişikliklere göre,  sırasıyla proliferatif faz ve sekretuvar faz olarak adlandırılır. AUB organik nedenler (PALM) : Polip, adenomyosis, leiomyoma, malignite veya hiperplazi AUB organik olmayan nedenler (COEIN) : Koagülopati, ovulatuvar disfonksiyon, endometrial nedenler, iatrojenik, sınıflandırılamayan nedenler. Vaginal kanama (anormal uterus kanaması) nedeninin belirlenmesi, tedavi ve takip planlaması için gereklidir. Detaylı

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması)2020-01-10T18:31:41+03:00

Endometrial hiperplazi

2020-01-13T17:50:05+03:00

Endometrial hiperplazi : Endometrial kansere ilerleyebilen veya bazen endometrium kanseri ile birlikte bulunabilen endometrial glandlardaki düzensiz proliferasyondur. Kadınlarda, hipotalamo-hipofizo-ovarian aks ve buna bağlı sağlıklı bir ovarian siklus sonucu overden salgılanan estrojen ve progesteron hormonları denge halindedir. Estrojen (estradiol)  yumurtalık içerisindeki folliküllerden salgılanır. Progesteron ise yumurta atıldıktan sonra oluşan sarı cisimcik olarak adlandırılan (corpus luteum) dan salgılanır. Estrojen ve progesteron uterus iç tabakasını (endometrium) etkileyerek siklusun ilk yarısında estrojen hakimiyeti ile proliferasyon ve ikinci yarısında ovulasyon sonrası oluşan korpus luteumdan salgılanan progesteron ile sekresyona neden olurlar. Gebelik oluşmamışsa kanda progesteron düzeyinin düşmesine/çekilmesine bağlı olarak menstruasyon görülür. Endometriumda progesteronla karşılanmamış estrojen etkisine bağlı olarak endometrial glandlardaki düzensiz proliferasyon nedeniyle endometrial hiperplaziler ve hatta endometrium kanseri gelişebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre 4 tip hiperplazi vardır. Bunlar: Basit atipisiz, kompleks atipisiz, basit atipili ve kompleks atipili hiperplazilerdir. 1994 senesinde tanımlanan bu sınıflamadaki en önemli problem, “atipi”  tanısında patologlar arasındaki uyumsuzluktur. Hiperplazi türlerinin endometrium kanserine dönüşme oranları, Kurman ve arkadaşları tarafından 1985'te Cancer dergisinde yayınlanmıştır. Etik nedenlerle daha sonra benzeri bir çalışma  yapılmamıştır. Bu çalışmaya göre yukarıdaki hiperplazi tiplerine göre endometrium kanseri gelişme oranı sırasıyla ; %1, %3, %8, %29'dur. Endometrium kanseri risk faktörleri ve relatif risk (RR; X) incelendiğinde : 

Endometrial hiperplazi2020-01-13T17:50:05+03:00

Human Papilloma Virus (HPV) Aşıları

2020-01-23T17:16:49+03:00

Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : HPV aşısı serviks kanserinden koruma sağlar. Kanser ve kanserojen ajan ilişkisi araştırıldığında; Sigara ile akciğer kanseri, hepatit B virüsü ile karaciğer kanseri ve HPV ile serviks kanseri arasında direkt ilişki bulunmaktadır. Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : Ülkemizde kadın kanserleri görülme sıklığına göre incelendiğinde (Sağlık Bakanlığı 2009 verileri): Meme (%40.6), tiroid (%18.6), kolorektal (%13.4), uterin korpus (%9.3), akciğer (%8.1), mide(%8.1), yumurtalık (%6.9), non-hodgkin lenfoma (%5.3), beyin-sinir sistemi (%5), serviks uteri (%4.5). Yaş standardize edilerek mortalite oranları incelendiğinde serviks (Cx) kanseri ülkemizde 8. sırada görülmektedir. Servikal smear sonuçları normal olduğu halde HPV (+) görülme oranı, Avrupa ülkelerinde %14.2 , Amerika’da %11.5 , Afrika ülkelerinde ise %21.7 ,  dünya ortalaması ise %11.7 olarak bildirilmiştir.  Cx. Smear sonucu normal gelenlerde HPV pozitifliği bulunduğunda, HPV dağılımı: Tip16 (%26), Tip6 (%22), Tip11 (%11), Tip18 (%7), Tip31 (%6.5) rapor edilmiştir. Oysaki Cx. Smear sonucu anormal olanlarda HPV tipleri incelendiğinde; HPV Tip16 (%44), Tip6 (%8.6), Tip31 (%7.7) , Tip18 (%7.5), Tip45 (%3.9) bulunmuştur.  Normal sitolojide HPV pozitifliği %25, anormal sitolojide ise %52 rapor edilmiştir. Ülkemizde en sık görülen  HPV tipleri ise; HPV 16, 18, 45, 31, 33 Yüksek riskli HPV tipleri :  16, 18, 45, 31, 33, 52, 58,

Human Papilloma Virus (HPV) Aşıları2020-01-23T17:16:49+03:00

Hymen ve hymen cerrahisi * (hekimler için)

2019-02-18T18:56:14+03:00

>>Ferilizasyonu takiben intrauterin ilk 4 haftada blastokist formasyonu, blastokistten de endoderm, mezoderm ve ektodermi oluşturmak üzere iç hücre kitlesi(inner cell mass) ve trofoblast oluşur. Endodermden primitif barsak ve cloaca gelişir. Cloacadan ise ürogenital sinüs ve anorektal kanal gelişir. Ürogenital sinüsten ise vagen epiteli, vestibuler glandlar ve hymen gelişir. Başlangıçta üriner sistemin primordial elemanları, genital yapıların oluşumuna iştirak ederler. Fertilizasyondan sonraki 4-12 haftalar arasında bu iki sistem örtüşmektedir. >>İlk koitus sırasında, hymen yapısına bağlı olarak, posterior  fourchette daha fazla olmak üzere hymenal laserasyonlar görülebilir. Diğer önemli bir neden ise seksüel suistimal (seksüel abuse) veya seksüel saldırıdır. Bu vakalarda kolposkopik ve vulvo-vaginoskopik dikkatli bir inceleme yapılmalıdır. Bu inceleme ile vulvada superfisiyal veya derin laserasyonlar, ekimozlar, mikroülserasyonlar, kontüzyonlar veya önceki hymenal deflorasyonu gösteren skarlar saptanabilir. Bu muayene seksüel saldırıyı takiben en geç 48 saat içerisinde ve sistematik bir şekilde yapılmalı ve bulgular kayıt altına alınmalıdır. Deneyimli ellerde, kolposkopik inceleme ile tecavüz kurbanlarında, %87-92 oranında genital travma bulgusu saptanmıştır. >>Çok sık olmasa da jinekoloji pratiğinde imperfore hymen ve buna bağlı hematokolpos, hematometra ve hematosalpinks görülebilmektedir. Anamnezde siklik ağrı, intrapelvik kitle, bazan akut karın tablosu ile başvuran adolesan kızlarda anamnez ve genital muayene ve USG,BT vb. ile kolaylıkla tanı konulabilmektedir. Vaginal obstrüktif veya nonobstrüktif

Hymen ve hymen cerrahisi * (hekimler için)2019-02-18T18:56:14+03:00

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ( CYBH, STDs)

2019-02-01T18:25:50+03:00

Human Papilloma Virus (HPV) Chlamydia Gonorrhea (bel soğukluğu) Syphilis (frengi) Herpes Virus Trichomoniasis HIV/AIDS Phthirus pubis (kasık biti)) Scabies (uyuz) Hepatitis B Chancroid LGV (Lymphogranuloma Venereum) Pelvik iltihabi hastalık (PID) Prof Dr Umur Kuyumcuoğlu  31.01.2019  İstanbul    

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ( CYBH, STDs)2019-02-01T18:25:50+03:00

Human Papilloma Virus (HPV)

2020-01-13T18:16:24+03:00

Human Papilloma Virus (HPV) cinsel yolla bulaşan bir mikroorganizmadır. Kadın genital organlarında siğillere, prekanseröz lezyonlara, uygun takip ve tedavi yapılmadığında ise bazı genital kanserlere neden olmaktadır. Human Papilloma Virus - Görsel kaynağı NIH Diğer viruslar gibi bir hücreiçi mikroorganizma olan HPV, DNA virusudur, epiteliotrofik bir virustur. HPV enfeksiyonunda kuluçka süresi 3 hf - 3 ay arasında değişmektedir. Human Papilloma Virus (HPV) latent enfeksiyonunda viral DNA çekirdekte serbest  epizomal olarak bulunmaktadır; prodüktif enfeksiyonda ise virus DNA sı insan DNA sına entegre olur; epitelin orta ve yüzeyel tabakalarındaki hücrelerde viral DNA replikasyonu görülür, makroskopik ve mikroskopik görülebilen lezyonlar ortaya çıkar. Bilinen 200 den fazla HPV tipi vardır.  HPV tiplerinden  40 dan fazlası genital bölge, ağız ve boğazda farklı hastalıklara neden olmaktadır. Düşük risk grubu olanlar (tip 6, 11) genital siğilllere neden olmaktadır. Oysaki yüksek risk grubu HPV (tip 16, 18, 31,33, 35,39,45,51, 52, 58) ler farklı kanserlere neden olabilmektedir. Bunlar: Serviks, anal kanal, vulva, vagen , penis ve orofarengeal kanserlerdir. Kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin %3 ünden, erkeklerde ise %2 sinden HPV sorumludur. Dünyada her sene 510000 invasive serviks kanseri tanısı konulmakta ve 288000 kadın bu hastalıktan kaybedilmekte olup % 80'i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en

Human Papilloma Virus (HPV)2020-01-13T18:16:24+03:00